Publicat: 2009-04-10 04:13:34

Probleme, obiecţii şi propuneri ale participanţilor la Seminarele zonale privind calitatea apei potabile în fântâni

Au participat circa 400 persoane - reprezentanţii instituţiilor implicate, Consiliilor raionale, primăriilor, organelor de protecţie a mediului, ocrotire a sănătăţii, ONG-uri de mediu.

Participanţii la seminare au expus următoarele probleme, obiecţii, propuneri:

 1. Este recunoscută starea dificilă în domeniul aprovozionării cu apă şi canalizare, în special problema apei poluate din fântâni, iar la sudul Moldovei, problema scăderii nivelului apei şi lipsei surselor sigure de apă;
 2. În localităţile unde apa din majoritatea fântânilor este de calitate insuficienta, să fie promovate sisteme de filtrare, să fie posibilă procurarea apei îmbuteliate sau restabilirea sondelor, cu suportul statului;
 3. La şcoli şi grădiniţe să fie promovată utilizarea recipientelor curate pentru apa potabilă, şi apa fiartă pentru copii;
 4. Nu există la nivel local informaţia despre procedura de curăţire a unei fântâni poluate;
 5. Primarii nu cunosc informaţia despre starea principalelor surse de poluare – amplasarea WC, gunoiului de grajd şi a altor surse, gunoiştilor - faţă de sursele principale de apă, fântâni, zonele sanitare a sondelor şi nu aplică masuri eficiente pentru lichidarea surselor de poluare;
 6. Se amenajează în majoritatea cazurilor fântâni şi izvoare, calitatea apei cărora nu corespunde cerinţelor faţă de apă potabilă, fapt care duce în eroare populaţia, iar mijloacele în acest caz sunt utilizate neeficient;
 7. Populaţia nu face legatura între sursele de poluare şi calitatea apei, nu are resurse financiare suficiente pentru redresarea situaţiei de sinestatator;
 8. Comunităţile locale nu au fost implicate în procesul elaborării sau discutării documentelor strategice de aprovizionare cu apă şi canalizare la nivel naţional;
 9. Costul exagerat pentru elaborarea documentaţiei de proiect, stabilit de instituţiile de proiectari pentru schemele de aprovizionare cu apă din sonde arteziene, sisteme de apeducte, canalizare, staţii de epurare – trebuie propuse, ca prioritate de stat, ca aceste lucrări să fie finanţate de la buget din articole de cheltuieli special alocate;
 10. Necesitatea renovării sistemelor existente nu este posibilă din contul administraţiei locale şi fondurilor locale şi necesită soluţii şi finanţare la nivel naţional;
 11. Necesitatea creării unităţilor responsabile pentru a aprovizionarea cu apă la nivel de comune;
 12. Instituţiile la nivel naţional să conlucreze mai activ cu primariile în care sunt probleme, pentru a găsi solutii pentru aprovizionare cu apă;
 13. De a solicita elaborarea de mecanisme de alternativă pentru localităţile, în care apa din fintini şi/sau sonde nu corespunde cerinţelor;
 14. De a crea condiţii pentru menţinerea în stare bună a fântânilor şi izvoarelor până la posibilitatea creării sistemelor centralizate;
 15. De a implica ONG-urile în elaborarea şi promovarea proiectelor de aprovizionare cu apă;
 16. De a acorda asistenţă primarilor în elaborarea documentaţiei de proiect şi a proiectelor de aprovizionare cu apă, cu subvenţii de la stat, din fondul ecologic;
 17. De a încuraja donorii şi investorii pentru a finanţa proiecte de aprovizionare cu apă;
 18. De a face bugetul de stat pentru aprovizionare cu apă transparent şi accesibil;
 19. Lucrările de conservare a sondelor sau restabilire a pasapoartelor sunt costisitoare - se propune revizuirea costurilor şi acordarea serviciilor fără plată pentru localităţile care suferă de deficit de apă sau în care apa din fântâni nu corespunde cerinţelor faţă de apa potabilă;
 20. De a asigura transparenţa procesului de adoptare a deciziilor: alocarea mijloacelor, elaborarea proiectelor, date privind calitatea resurselor acvatice, consultarea primărilor în procesul elaborării deciziilor, care le pot afecta activitatea;
 21. De a acorda asistenţă tehnică şi financiară în primul rînd acelor localităţi, care au fost afectate cel mai mult de secetă, sau sunt expuse unui impact negativ din punct de vedere ecologic (depozite de pesticide - de ex: Cişmichioi, Vulcanşti, Congaz, Gagauz-Yeri), gunoişti neautorizate etc.;
 22. De a întări capacităţile instituţiilor guvernamentale în domeniu, inclusiv în cele mai bune practici de aprovizionare cu apă;
 23. De a organiza procesul astfel încât proiectele de aprovizionare cu apă să fie însoţite de cele de canalizare, cu alocarea finanţelor minim necesare;
 24. De a implementa, unde este posibil şi necesar, surse publice de aprovizionare cu apă în străzi;
 25. De a indica autorităţilor locale să menţină teritoriile subordonate în stare curată, cu evacuarea deşeurilor menajere şi dejecţiilor animaliere, care pot afecta calitatea surselor de apă;
 26. De a promova la sate WC-urile moderne de tip EcoSan (cu colectarea separată a diferitor fracţii);
 27. Gestionarea problemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare trebuie să fie efectuată de autoritatea centrală responsabilă de administraţia publică locală, iar managementul resurselor acvatice – de către autoritatea centrală de mediu;
 28. De a lucrul cu populaţia ca să cunoască starea şi calitatea apei din fântâni, să nu distrugă marcarea (plăcile) cu informaţia respectivă, de a implica presa, a edita broşuri, postere şi a le distribui prin primării şi la şcoli;
 29. De a propune Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, altor organe abilitate, să interzică utilizarea pachetelor de polietilene de unică folosinţă, altor ambalaje similare pe întreg teritoriul ţării, cu trecerea la alte ambalaje, reciclabile sau durabile;
 30. De a soluţiona problema colectării şi depozitării sau prelucrării deşeurilor toxice, care deseori sunt aruncate ilicit şi devin o sursă potenţială de contaminare a apei;
 31. De a oferi pe primărilor Schema tip de amenajare a gunoiştilor în localităţile rurale;
 32. De a transmite autorităţilor responsabile şi publicului larg rezultatele şi propunerile expuse în cadrul seminarelor.
Informaţie oferită de REC Moldova